2024. June 15. Saturday
Ma: Jolán, Vid Holnap: Jusztin, Ajtony
Bokod község honlapja

Adóügyek

Ügyintéző

Gerencsér Judit
adóügyi ügyintéző
ado@bokod.hu
+36 (34) 490-151
Ügyfélfogadás
Hétfő 7:30-16:30 óráig
Szerda 7:30-16:30 óráig
Péntek 7:30-12:30 óráig
Elektronikus adó-, díj- és illetékfizetés
Az E-Önkormányzat portál oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (például: gépjárműadó, kommunális adó, telekadó,) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Weboldal és tájékoztató
E-Önkormányzat portál ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás Tájékoztató

Ügytípusok

Útmutatók
Bankszámlaszámok
Illetékbeszedési számla 63300116-11004905
Talajterhelési díj 63300116-11004778
Telekadó beszedési számla 63300116-11073914
Kommunális adó 63300116-11004730
Gépjárműadó 63300116-11004747
Helyi iparűzési adó 63300116-11004754
Késedelmi pótlék 63300116-11004802
Mulasztási bírság 63300116-11004819
Egyéb bevételek 63300116-11004785
Idegen bevételek 63300116-11004792
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó 63300116-11004761

Az önkormányzati adóhatóság hatásköre
Helyi adóügyek intézése, ezen belül

 • gépjárműadó
 • helyi iparűzési adó (vállalkozási tevékenység után)
 • talajterhelési díj
 • magánszemlyék kommunális adója
 • telekadó

Egyéb ügyintézés

 • adó és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági, egyéb ügyintézéshez)
 • adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában
 • ellenőrzés
 • értékbecslés
 • fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
 • más szervek – rendőrség, vámhivatal – által kimutatott szabálysértési pénzbírságok behajtása
 • vagyoni bizonyítvány kiállítása
 • végrehajtási eljárás (végrehajtás munkabérre, bankszámlára, ingatlan vagyontárgyakra)
 • adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása
Letölthető nyomtatványok Iparűzési adó

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a. Ideiglenes tevékenység után 5000.- Ft/nap.

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Rendelet helyi iparűzési adóról
Magánszemélyek kommunális adója

A Htv. értelmében kommunális adókötelezettség terheli az építmény és a telek tulajdonos magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban (1. melléklet) megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adó mértéke adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 10 000 Ft.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az a telek, amely után telekadó fizetési kötelezettség keletkezik. A további mentességeket és kedvezményeket a bevallási nyomtatvány tartalmazza. A kedvezmény mértéke 5 000 Ft.

Rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. A telekadó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Teleknek minősül minden földterület (az épülettel beépített is), kivéve

 1. a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, (ezt igazolni szükséges)
 2. a külterületen fekvő termőföldet,
 3. a tanyát,
 4. a közút területét,
 5. a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
 6. a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
 7. a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,
 8. az erdőt,
 9. az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. A telek nagyságának megállapításánál nem kell figyelembe venni az épülettel, épületrésszel beépített földterület részét.

Az adó évi mértéke a belterületen fekvő telek esetében 10 Ft/m2, a külterületen fekvő telek esetében 30 Ft/m2.

A mentességeket a bevallási nyomtatvány tartalmazza. A mentességek az üzleti célt szolgáló telekre nem terjednek ki.

Rendelet a telekadóról
Gépjárműadó

A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adókedvezmény igénybevételétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük, az adóztatás az Okmányirodától kapott adatok alapján történik. Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. A törvény szerint a személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. évtől pedig csak 140 Ft/kW az adó mértéke. Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke légrugós nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft, ide nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Talajterhelési díj

A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) köteles a külön jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 2004. július 01. napján hatályba lépett az egész ország területén, így Bokodon is a környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése. A törvény értelmében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége. A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj mértéke 2012. február 01. napjától: 3600 Ft/m3.

A föld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása
Bevallás kifizető részére föld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról
Bevallás bérbeadó részére föld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról
Adóellenőrzés
Korábbi évek letölthető nyomtatványai

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: