2018. augusztus

Ügyintézés, Letölthető nyomtatványok

 ADÓÜGYI IGAZGATÁS

 

 

1. Az önkormányzati adóhatóság hatásköre:

Helyi adóügyek intézése, ezen belül:
- gépjárműadó
- helyi iparűzési adó (vállalkozási tevékenység után)
- talajterhelési díj

- magánszemlyék kommunális adója

- telekadó

Egyéb ügyintézés:
- adó és értékbizonyítványok kiállítása (hagyatéki, végrehajtási, gyámhatósági, egyéb      ügyintézéshez)
- adóigazolások kiállítása helyi adók vonatkozásában
- ellenőrzés
- értékbecslés
- fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése
- más szervek – rendőrség, vámhivatal – által kimutatott szabálysértési pénzbírságok behajtása
- vagyoni bizonyítvány kiállítása
- végrehajtási eljárás (végrehajtás munkabérre, bankszámlára, ingatlan vagyontárgyakra)
- adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, behajtása


2. Bankszámlaszámaink:

Bokod Község Önkormányzatának adó és illeték beszedési számlaszámai:

 

Adónem

Bankszámlaszám

Illetékbeszedési számla

63300116-11004905

Talajterhelési díj

63300116-11004778

Telekadó beszedési számla

63300116-11073914

Kommunális adó

63300116-11004730

Gépjárműadó

63300116-11004747

Helyi iparűzési adó

63300116-11004754

Késedelmi pótlék

63300116-11004802

Mulasztási bírság

63300116-11004819

Egyéb bevételek

63300116-11004785

Idegen bevételek

63300116-11004792

Termőföld bérbeadásából származó

jövedelem adó

63300116-11004761

 

I.            Helyi adók fajtái:

a)           Iparűzési adó

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó mértéke állandó tevékenység esetén a törvény szerint számított adóalap 2%-a. Ideiglenes tevékenység után 5000.- Ft/nap. 

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2017. év

 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

2017. év

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2016. év

BEVALLÁS helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

2016. év

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015. év

BEVALLÁS helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén 2015. év

 BEVALLÁS Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység  esetén

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS Bokod Község Önkormányzatának adóhatóságához 

                  SZEMÉLYIADAT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE                                                   

BEJELENTÉS   

desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 

 

RENDELET helyi iparűzési adóról

b)           Magánszemélyek kommunális adója

A Htv. értelmében kommunális adókötelezettség terheli az építmény és a telek tulajdonos magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban (1. melléklet) megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adó mértéke adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 10 000 Ft.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az a telek, amely után telekadó fizetési kötelezettség keletkezik. A további mentességeket és kedvezményeket a bevallási nyomtatvány tartalmazza. A kedvezmény mértéke 5 000 Ft.

ADATBEJELENTÉS a magánszemélyek kommunális aódjáról

 BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról 2016. -2017. év

BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról 2015. év

MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 RENDELET a magánszemélyek kommunális adójáról

 c)           Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. A telekadó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Teleknek minősül minden földterület (az épülettel beépített is), kivéve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, (ezt igazolni szükséges)

b) a külterületen fekvő termőföldet,                  

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. A telek nagyságának megállapításánál nem kell figyelembe venni az épülettel, épületrésszel beépített földterület részét.

Az adó évi mértéke a belterületen fekvő telek esetében 10 Ft/m2, a külterületen fekvő telek esetében 30 Ft/m2

A mentességeket a bevallási nyomtatvány tartalmazza. A mentességek az üzleti célt szolgáló telekre nem terjednek ki.

ADATBEJELENTÉS a telekadóról

 BEVALLÁS a telekadóról 2017. év

 BEVALLÁS a telekadóról 2016. év

BEVALLÁS a telekadóról 2015. év

MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 RENDELET a telekadról

 

II. Gépjárműadó

A gépjárművek adóztatási rendszere hatósági adatszolgáltatáson alapul. Ez azt jelenti, hogy súlyos mozgáskorlátozottság miatti adókedvezmény igénybevételétől eltekintve a gépjármű tulajdonosoknak nincs bevallási, bejelentési kötelezettségük, az adóztatás az Okmányirodától kapott adatok alapján történik. Az adó alapja személyszállító gépjármű (pl. személygépkocsik és motorkerékpárok) - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. A törvény szerint a személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW, a gyártási évet követő 16. évtől pedig csak 140 Ft/kW az adó mértéke. Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az  adó   mértéke légrugós nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén  az  adóalap  minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft, ide nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.


                                                     Bevallás gépjárműadóról 2017. év

Bevallás gépjárműadóról 2016. évig

 

Kérelem közlekedőképesség minősítésére

           súlyos mozgáskorlátozottság megállapításához       

(gépjárműadó mentességre való jogosultság igazolásához)

 

 


III. Talajterhelési díj

A helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) köteles a külön jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 2004. július 01. napján hatályba lépett az egész ország területén, így Bokodon is a környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése. A törvény értelmében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége. A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj mértéke 2012. február 01. napjától: 3600 Ft/m3.

 

BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2016. év 

 

 

BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2015. év

 

BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2014. év

 

 

A föld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása

 

 

BEVALLÁS

 

Kifizető részére föld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról

 

BEVALLÁS

Bérbeadó részére föld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról

 

 

 Kérdéseivel forduljon bizalommal Gerencsér Judit ügyintézőhöz.

 

 Adóellenőrzés

2016. év

 -helyi iparűzési adó

 

2015. év

- kommunális adó

-telekadó

 

 

KORÁBBI ÉVEK LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYAI:

- BEVALLÁS Gépjármű adóról a Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságához

- BEVALLÁS Helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2012.

- BEVALLÁS Helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. év

- BEVALLÁS Helyi iparűzési adóról ideiglenes tevékenység esetén

- Nyilatkozat iparűzési adó túlfizetésről (G betétlap)

- BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez 2013. év 

- BEVALLÁS Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység  esetén

- BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS Bokod Község Önkormányzatának adóhatóságához

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS

Az anyakönyvvezető ellátja a Bokodon született gyermekek, a Bokodon házasságot kötött állampolgárok, illetve a Bokod Községben elhunytak anyakönyvezését.
Mindhárom  anyakönyvi eseményről első alkalommal ILLETÉKMENTES anyakönyvi kivonatot állít ki a szülők, az érintettek, illetve a hozzátartozók részére.
Kiállítja továbbá a Bokodon 1895. október 1-től napjainkig anyakönyvezett születési, házassági, halotti bejegyzésekről készült anyakönyvi kivonatokat. Az anyakönyvi kivonatok kiadásának illetéke 2.000,- Ft, melyet a kivonat kiadásakor illetékbélyeg formájában kell leróni, vagy az anyakönyvvezetőnek írt levélre kell felragasztani az illetékbélyeget (vannak esetek- pl. személyi igazolványhoz - amikor illetékmentesen kiadható az anyakönyvi kivonat, erről az anyakönyvvezető tájékoztatást ad személyesen, vagy a hivatali telefonszámon).

Ø       Születési név változása

Ø       Házassági névviselési forma módosítása, házassági névváltoztatás

Ø       Apai elismerő nyilatkozat

Ø       Házasságkötési szándék bejelentése

Ø       Haláleset bejelentése

Ø       Honosítás / Visszahonosítás  

 


 Születési név változtatása

A lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni:

 • az eljárás illetéke 10.000,- Ft (első kérelem esetén) illetékbélyegben
 • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,
  • házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,
  • a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,
  • esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást).
 • kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő
  is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához.

Házassági névviselési forma módosítása

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági név módosítására vonatkozó bejelentést, melyhez az alábbiak szükségesek:

 • 3.000,- Ft értékű illetékbélyeg + 2.000 Ft értékű illetékbélyeg új anyakönyvi kivonat kiállításához
 • az érvényes személyi és lakcímigazolvány
 • a házassági anyakönyvi kivonat
 • amennyiben a házasságot felbontották és a névmódosítás bejelentése nem a házasságkötés helyén történik, akkor szükséges a jogerős bírósági ítélet a válásról.

                                                  Házassági névváltoztatás

Lakóhely, vagy a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető veszi fel a házassági névváltoztatásra vonatkozó kérelmet

 • kérheti: a volt házastárs
 • kérelmezhető: a házasság megszűnése után, ha a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal, vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy a kérelmező a kért formában használta a volt házastársa nevét
 • az eljáró szerv: miniszter
 • az eljárás illetékmentes

Apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a szülők nem élnek házasságban a születendő és megszületett gyermek családi jogállásnak rendezése ügyében az anyakönyvvezető apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.

Az eljárás illetékmentes 


Házasságkötési szándék bejelentése

Amennyiben Bokodon szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:

 • mindkét fél érvényes személyi és – ha van - lakcímigazolványa
 • születési anyakönyvi kivonatok
 • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Bokodon volt a házasság),vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata
 • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a haláleset nem Bokodon történt.
 • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély
 • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel.

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 1 éven belülre lehet kitűzni.
A nem magyar nyelvű okmányokat minden anyakönyvi ügyben hiteles magyar fordításban kell benyújtani, melyet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodában kell lefordíttatni.
A házasságkötés alkalmával igényelhető szolgáltatásokról a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ad felvilágosítást.

A házasság hivatali munkaidőn kivüli megkötésének illetéke:  5.000 Ft

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének illetéke: 10.000 Ft 

/Bokod Község Önkormányzat Képvieslő-testületének 9/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete/ 


Haláleset bejelentése

Haláleset bejelentése az anyakönyvi hivatalban munkaidőben

 • hétfőn:           7,30 - 16,30-ig
 • kedden:          7,30 - 16,00-ig
 • szerdán:         7,30 - 16,30-ig
 • csütörtökön:   7,30 - 16,00-ig
 • pénteken:       7,30 - 12,30-ig

Honosítás/Visszahonosítás

A Bokod Községben lakóhellyel rendelkező, külföldi állampolgár honosítási/visszahonosítási kérelmét az Oroszlányi Járási Hivatalban személyesen, illeték leróvása nélkül,  adhatja be. 

(Nyomtatványról és a kérelemhez becsatolandó mellékletekről tájékoztatást az anyakönyvvezető ad). 

Ügyintézők:     Zsigmond Anikó jegyző

                         Tóthné Szám Tünde anyakönyvvezető

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 LAKCÍMRENDEZÉS - LAKCÍM FIKTÍVÁLÁSA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

 

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS


1.   TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz történő hozzájárulás -

2.   RENDKÍVÜLI  TELEPÜLÉSI  TÁMOGATÁS  IRÁNTI  KÉRELEM

3.   Tanulmányi ösztöndíj támogatás 

4.   Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

5. Nyilatkozat hátrányos helyzet megállpatásához

6. Szünidei gyermekétkeztetés

7. köztemetés

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EGYÉB  ÜGYEK

Birtokvédelmi eljárások lefolytatása

Fakivágási engedélyek kiadása

Növényvédelmi hatósági eljárás 

Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés módosítása

Működési engedély iránti kérelem 

Bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről

Kérelem telepengedély kiadásához

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI tevékenység bejelentése

KÉRELEM kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS

MÉHEK bejelentése és kijelentése

 Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi, autóbusz tulajdonjogának bejegyzéséhez

Közterület használati engedély iránti kérelem                               

Közterület használati díjak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Keresetlevél benyújtása elektronikus úton

 

1.) Közigazgatási per

 

 - kitölthető nyomtatvány

 - súgó telepítése

 

 2.) Jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti per

 

 

- kitölthető nyomtatvány

 - súgó telepítése