2018. augusztus

Közérdekű adatok- ARCHÍV ÁLLAPOT

 K Ö Z Z É T É T E L I    L I S T A  

 

ARCHÍV állapot

Archiválva 2016.11.14. napján

 

Az adatbázis feltöltése folyamatosan történik, amennyiben valamilyen adat nem áll rendelkezésére, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal munkatársaival Tel.: 34/490-151

  letölthető keresődoboz:  

  http://www.kozadat.hu/kereso/talalatok?szoveg=&sema=2&sema=3&sema=4&sema=5  

KET. 169.§ szerinti közzététel - ÁHT tv. szerinti közzétételek - egyéb közzétételek

       I. Szervezeti, személyzeti adatok

frissítés

megőrzés

1.

Elérhetőségi adatok: 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

3.

Szervezeti struktúra: 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

4.

 A szerv vezetői:

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

5.

Szerv vezetőjének, vezetőinek, testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

6.

A felügyelt költségvetési szervek - intézmények: 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

Gazdálkodó szervezetek: 

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

 Közalapítványok:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

 Lapok:

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

***

 

       II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

frissítés

megőrzés

1.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési SzabályzatAdatvédelmi Szabályzat

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben, ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

3.

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4.

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv saját fenntartású adatbázisai, nyilvántartásai 

 a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

5.

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai 

 negyedévente

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6.

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, állampolgári közreműködés (véleményezés), ülések, napirendek, döntések 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntései, szavazásának nyilvános adatai 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása 

 folyamatosan

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

 folyamatosan

  legalább 1 évig archívumban tartásával

10.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 

 negyedévente

 az előző állapot törlendő

11.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 negyedévente

 az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával

12.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

negyedévente

 az előző állapot 1 évig  archívumban tartásával

13.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 negyedévente

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

14.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listák 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

16.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17.

A 16. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot törlendő

18.

A 16. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot törlendő

19.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot törlendő

20.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

  a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot törlendő

21.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot törlendő

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 a változásokat követően 15 napon berlül

 az előző állapot törlendő

 

 

*** 

 

       III. Gazdálkodási adatok

frissítés

megőrzés

1.

Vizsgálatok, ellenőrzések listája:

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések 

a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai 


 a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával 

3.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 


 a vizgságlatról szóló jelentés megismerését követően azonnal

 az előző állapot 1 évig történő archívumban tartásával

4.

 A működés eredményessége, teljesítmény:

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók, értékük, időbeli változásuk 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

5.

 Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6.

Éves költségvetések: 

**

Számviteli beszámolók:

**

A költségvetés végrehajtása

.. 

 a változásokat követően azonnal

 a közzétételt követő 10 évig

7.

Működés - a foglalkoztatottak:

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 

 negyedévente

 külön jogszabályban meghatározott ideig,de legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

 Támogatások:

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások neve, célja, összege, program megvalósítási helye 

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

Szerződések:

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 

 a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 a közzétételt követő 5 évig

10.

 Koncessziók:

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok 

negyedévente

 külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

11.

Egyéb kifizetések: 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladati ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei 

 negyedévente

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

12.

 Európai Unió által támogatott fejlesztések:

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, azokra vonatkozó szerződések

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13.

Közbeszerzés: 

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 

 negyed-      évente

 az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 *** 

 

       KET 164. §. szerinti közzététel

frissítés

 

1.

Az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők neve, hivatali elérhetősége vagy az ezzel kapcsolatosan felvilágosítást adó ügyfélszolgálat elérhetősége

a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

2.

 Az ügyintézés jogszabályban meghatározott ideje


 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő 

3.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatás

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

4.

Az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározása, valamint a lerovásuk, befizetésük módjáról szóló tájékoztatás

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

5.

Az ügyek intézése során az elektronikus kapcsolattartás, az eljárás megindításához szükséges kérelem és más beadvány, nyomtatvány, űrlap, alkalmazás elérhetősége, kitöltésének módja, továbbítás

 a változásokat követően azonnal

 az előző állapot törlendő

6.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz és ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztatás

 a változásokat követően azonnal

  az előző állapot törlendő

7.

Ügyiratforgalmi statisztika, ügycsoportonként és összesítve az összes ügy száma, ezen belül az önkormányzati hatósági, valamint az államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések

 a változásokat követően évente

  az előző állapot megtartása

8.

 

 l

  

 ****

Áht. 50/A § (4) szerinti közzététel

Részletes jelentés az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően a választási ciklusban keletkezett, és a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 

*** 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a jegyző által vezetett nyilvántartás

 

Működési engedély nyilvántartás  

 

****

 

Adatok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről

 

75/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet 2. § szerinti adatszolgáltatás 

 

****

 

 Egyéb

 

***